Polytematický strukturovaný heslář

Polytematický strukturovaný heslář (PSH), původní produkt Národní technické knihovny, je česko-anglický slovník hesel, který slouží jako nástroj pro pořádání a vyhledávání dokumentů podle tématu. PSH obsahuje více než 13 500 hesel ze všech základních oblastí lidského poznání. Hesla jsou rozdělena do 44 tematických řad a každé z nich je v rámci oboru zařazeno do šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie.

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY  (FAQ)

1.     Co je to PSH?logo PSH

2.     Kolik obsahuje PSH hesel?

3.     V jakých jazycích je PSH dostupný?

4.     Jak je PSH strukturován?

5.     Jak vznikal PSH?

6.     V jakých formátech je PSH dostupný?

7.     Jak lze získat PSH ve formátu SKOS?

8.     Co umožňuje uvolnění PSH pod licencí Creative Commons?

9.     Je PSH dostupný zdarma?

10.   Jak lze PSH prohlížet a snadno v něm vyhledávat?

11.   Kdo PSH používá a kdo další jej může používat?

12.   Je možné se zapojit při aktualizaci PSH?

13.   Existuje nějaká služba informující o PSH?                                                                                                                         PROHLÍŽENÍ HESLÁŘE

 

  

1. Co je to PSH?

Polytematický strukturovaný heslář je česko-anglický řízený a měnitelný slovník lexikálních jednotek. Slouží k vyjádření věcného obsahu dokumentů a ke zpětnému vyhledání dokumentů na základě věcných kritérií. Je určen nejen knihovnám s polytematickými fondy, ale i pro individuální uživatele. Heslář je v současné době rozvíjen Referátem PSH Odboru projektů a inovací v Národní technické knihovně.

 

2. Kolik obsahuje PSH hesel?
Současná verze PSH 3.0 obsahuje přes 13 800 hesel v češtině i angličtině. Jednotlivá hesla jsou zařazena do 44 tematických řad, které připravili specialisté z jednotlivých oborů. Heslář tvoří stromovou strukturu zahrnující pojmy od těch nejobecnějších až po ty nejužší. Jednotlivá hesla jsou vzájemně propojena.

 

3. V jakých jazycích je PSH dostupný?

PSH 3.0 je dostupný ve dvojjazyčném provedení jako česko-anglický. Základním jazykem hesláře je čeština. Hesla obou jazyků jsou propojena, PSH lze tudíž používat také k překládání termínů z češtiny do angličtiny a naopak. Hesla v angličtině jsou k českým přiřazena v poměru 1:1.

 

4. Jak je PSH strukturován?

Polytematický strukturovaný heslář obsahuje tři základní struktury - hierarchickou, asociační a ekvivalenční. Pro hierarchickou strukturu je charakteristický vztah nadřazenosti a podřazenosti (např. heslo algebra je podřazeno heslu matematika a naopak platí, že heslo matematika je nadřazeno heslu algebra). Vztahy asociace jsou využity v případech, kdy chceme upozornit uživatele na další příbuzná hesla, která jsou umístěna v jiné části hesláře. Jsou řešena přidruženým odkazem "viz též" (např. rovnice ma viz též diferenciální rovnice ma). Ekvivalenční struktura představuje vazbu mezi heslem a nepreferovaným termínem. Řeší ji vylučovací odkaz "viz" (např. rovnice ma viz nelineární rovnice ma).
Každé heslo je v rámci oboru podle svého obsahu a míry obecnosti zařazeno do šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie (1-7 úrovní). PSH tvoří stromovou strukturu. Základ, tedy kořen stromu, reprezentuje 44 hesel označujících tematické řady.
Každé heslo má k sobě přiřazenou dvouznakovou zkratku, jež označuje příslušnost hesla do dané tematické řady (např. matematika ma, oxidy ch, savci bi). Díky tomu lze u hesel stojících na nižším stupni hierarchie zjistit příslušnost k dané tematické řadě.

 

5. Jak vznikal PSH?

Polytematický strukturovaný heslář je původním produktem Státní technické knihovny (dnešní NTK). Práce na hesláři byly zahájeny v letech 1991-1993. Několikrát byly tyto aktivity podpořeny grantovými prostředky Ministerstva kultury (MK) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Od roku 1995 je PSH používán k věcnému popisu v STK, od března 1997 je rovněž distribuován všem externím zájemcům, jak knihovnám, tak i komerčním firmám. Od poloviny roku 2000 byla zájemcům nabídnuta verze PSH 1.3. V dubnu téhož roku získala STK grant MK na překlad PSH do angličtiny. Tato dvojjazyčná verze PSH spolu s doplňky a některými dalšími změnami tvořily verzi PSH 1.4.
Od konce roku 2006 je k dispozici verze PSH 2.1, která byla v listopadu 2006 úspěšně implementována do systému Aleph. V současné době je heslář znovu aktualizován a rozvíjen, aby sloužil jako uživatelsky přívětivý prostředek pro vyhledávání dokumentů a informací podle tématu jak v knihovnách, tak individuálním uživatelům. Poslední stupná verze je PSH 3.0, kterou lze stáhnout v sekci Související dokumenty.

  

6. V jakých formátech je PSH dostupný?

Hlavní formát, v němž je PSH zpřístupněn, je MARC21 pro autoritní záznamy. Tento formát je zaveden v software pro knihovny, ovšem pro webovou distribuci není vyhovující. PSH byl proto převeden rovněž do formátu SKOS (Simple Knowledge Organization System), který je dostupný v zápisu RDF+XML.

SKOS je jednoduchý formát určený pro reprezentaci, sdílení a odkazování znalostních systémů, jako jsou tezaury, klasifikační schémata nebo řízené hesláře. Je založen na standardech konsorcia W3C RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF Schema) a vzhledem k tomu je možné jej používat v kombinaci s dalšími RDF formáty.

 

7. Jak lze získat PSH ve formátu SKOS?

Pro získání záznamu hesla PSH v RDF/XML serializaci formátu SKOS lze uplatnit dva postupy. Jednou z možností je využití přímého odkazu na stránkách každého hesla, který užívá adresy složené z URI hesla (např. http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH10050) a řetězce /rdf (např. http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH10050/rdf). Druhým způsobem je zadání HTTP požadavku na URI hesla s hlavičkou obsahující řádek "Accept:application/rdf+xml". Lze si také stáhnout celý PSH ve formátu SKOS (zip).

8. Co umožňuje uvolnění PSH pod licencí Creative Commons?

PSH (ve formátu SKOS) je nově uvolněn v rámci licence Creative Commons pod licenčním schématem CC BY-SA 3.0 - Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Národní technická knihovna tak umožňuje PSH/SKOS zdarma a libovolně používat, kopírovat, šířit a upravovat, avšak s povinností uvést primárního autora (Národní technická knihovna v Praze) a při vytvoření odvozeniny z původního díla (PSH/SKOS) je nutné šířit jej pod stejnou nebo slučitelnou licencí. Uvolnění PSH/SKOS v rámci licence Creative Commons představuje jeden z prostředků jeho širšího využití, které otevírá možnosti šíření PSH/SKOS mezi dalšími uživateli nejen z prostředí knihoven.

9. Je PSH dostupný zdarma?

Díky licenci Creative Commons CC BY-SA 3.0 - Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko je PSH dostupný ZDARMA.

10. Jak lze PSH prohlížet a snadno v něm vyhledávat?

V červnu 2009 byl v sekci Prohlížení PSH zpřístupněn nástroj sloužící k prohlížení hesláře a jeho distribuci ve formátu SKOS. Tento nástroj umožňuje navigaci heslářem pomocí postupu od obecných ke specifickým heslům nebo prostřednictvím vyhledávání. Současně je možné získat přístup k jednotlivým heslům či celému hesláři ve strojově čitelné formě, kterou formát SKOS představuje. Zároveň byl zpřístupněn nástroj PSH manager, který slouží především katalogizátorům a indexátorům. PSH manager svou strukturou umožňuje těmto pracovníkům snadnou a rychlou orientaci v hesláři. Kromě odkazu do katalogu NTK a na Wikipedii obsahuje každého hesla v PSH manageru také možnost zobrazení záznamu ve formátu MARC21.

 

11. Kdo PSH používá a kdo další jej může používat?

Uživateli PSH jsou např. knihovny univerzitní, vědecké, odborné (při specializovaných ústavech a institucích, muzeích atd.), výjimečně i městské knihovny, knihovny občanských sdružení a jiné. Mezi další uživatele patří komerční firmy, mj. ty, které vytvářejí automatizované knihovnické systémy.
Konkrétními aktivními uživateli jsou kromě Národní technické knihovny v Praze např. knihovny Českého vysokého učení technického v Praze, Ústřední knihovna Vysokého učení technického v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, knihovna Západočeského muzea v Plzni či Ústřední knihovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Uživatelem PSH se můžete stát i Vaše knihovna. Jednotlivci se mohou stát uživateli PSH jak zprostředkovaně, např. při vyhledávání v katalogu knihovny, která PSH aktivně využívá, tak osobně.

 

12. Je možné se zapojit při aktualizaci PSH?

PSH byl v minulosti aktualizován přibližně jednou za dva roky. V rozmezí let 2001 - 2006 vznikla větší prodleva mezi verzemi PSH 1.4 a verzí PSH 2.1. V té době probíhaly implementace PSH do různých knihovních systémů. Knihovny i odborná veřejnost mohou svým návrhem přispět k aktualizaci české i anglické verze hesláře. V sekci Návrh nového hesla naleznete webový formulář usnadňující komunikaci uživatelů s Referátem PSH, dále zde najdete názornou nápovědu, jak při vyplňování formuláře postupovat. Vaše návrhy přijímáme také na e-mailové adrese psh (@) techlib.cz.

 

13. Existuje nějaká služba informující o PSH?

Ano, byla zřízena elektronická konference PSH (pshkonference (@) mail.ntkcz.cz). Pokud máte zájem být informováni o novinkách a dění kolem PSH, přihlaste se do konference PSH. Návod k přihlášení naleznete ZDE. Pro ty, jež nejsou členy konference, stále existuje e-mailová adresa psh (@) techlib.cz, na níž uvítáme Vaše dotazy, připomínky a návrhy.

 

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz