Obsah stránky

 

Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (LR1301)

2013

Aktuální seznam členů konsorcií (xls), vloženo 22. 1. 2014

Celokonsorciální statistiky 2013

 • ScienceDirect - statistická data za období I. - XI. 2013 (xls), vloženo 22. 1. 2014
 • Scopus - statistická data za období I. - XI. 2013 (xlsx), vloženo 22. 1. 2014

 

Vyhodnocení veřejné soutěže k programu Informace – základ výzkumu (LR)

Výsledky veřejné soutěže byly zveřejněny 30.5. 2013 na stránkách MŠMT. Projekt NTK v soutěži uspěl a bude podpořen, viz protokol o výsledku vyhodnocení.

Důležité: I přesto, že projektu byla přidělena původně navržená výše podpory, mění se její rozložení v jednotlivých letech. V roce 2013 bude výše podpory snížena o 3 %, v roce 2014 o 17% oproti částkám navrženým v návrhu projektu. Rozdíl bude vyrovnán navýšením podpory v roce 2015.

Přehled konkrétních částek

Návrh projektu

Popis projektu (pdf)

Analýza potřeb (pdf)

Práva a povinnosti účastníků konsorcií NTK (pdf)

Vzor Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ (pdf)

Prohlášení o účasti v konsorciích pro rok 2013 (pdf)

Seznam členů konsorcií pro rok 2013 (xls)

Prohlášení o účasti v konsorciích pro roky 2014 - 2017 (pdf)

Seznam členů konsorcií pro roky 2014 - 2017 (xls)

Setkání členů konsorcií koordinovaných NTK

Dne 16. ledna 2013 proběhlo v Národní technické knihovně setkání členů konsorcií. Níže je přiložena prezentace Mgr. Žižkové. Jelikož prezentace Ing. Svobody obsahuje citlivé údaje, nebude zde veřejně vystavena, ale distribuována přímo jednotlivým účastníkům konsorcií. K dispozici je také prezenční listina a zápis.
Prezentace Mgr. Žižkové (pptx), vloženo 16. 1. 2013
Prezenční listina (pdf), vloženo 16. 1. 2013
Zápis (pdf), vloženo 21. 1. 2013

Pozvánka na setkání

Dobrý den,

jak jsme Vás již informovali, 20. prosince 2012 byla vyhlášena soutěž pro program Informace – základ výzkumu. Jako zástupce všech členských organizací v konsorciích vedených NTK bychom Vás rádi pozvali na setkání, na němž bychom Vás rádi seznámili s celkovým stavem příprav projektu v podmínkách výše zmíněného programu. Dále bychom rádi představili možnosti rozestření účastnických poplatků, současné návrhy naleznete na adrese http://www.techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk.

 Očekáváme účast maximálně dvou zástupců jedné členské instituce.

 Informace o schůzce

Termín: 16. ledna 2013, 11:00 – 13:00

Místo: Ballingův sál, Národní technická knihovna

 

Návrh rozdělení účastnických poplatků

 1. akceptovat návrh vydavatelů na rozdělení finančních prostředků
 2. zvolit „spravedlivější“ způsob rozdělení:
 •  
  •   rozdělit účastníky podle typu instituce do skupin, přičemž objem nákladů pro každou skupinu je dán cenovou nabídkou dodavatele, tj
 1. vysoké školy
 2. ústavy Akademie věd
 3. ostatní výzkumné ústavy
 4. nemocnice
 5. vědecké knihovny
 6. NTK (která je zvlášť, protože její příspěvek do konsorcia je výrazně vyšší, než by odpovídalo kriteriím, pro kteroukoliv jinou skupinu)
 •  
  •   v každé skupině dohodnout pravidla rozdělení plateb na jednotlivé účastníky

Celokonsorciální statistiky 2012

 • SpringerLink - statistická data za období I. - XI. 2012 (xlsx), vloženo 9. 1. 2013
 • ScienceDirect - statistická data za období I. - XII. 2012 (xlsx), vloženo 3. 2. 2014
 • Scopus - statistická data za období I. - XII. 2012 (xlsx), vloženo 3. 2. 2014

Sumarizace, statistiky, grafy 2000 - 2012 - (doc), vloženo 9. 1. 2013

Schůzka zástupců členů konsorcií koordinovaných NTK

Dne 19. listopadu 2012 proběhla v Národní technické knihovně schůzka zástupců členů konsorcií koordinovaných NTK. Byl zde prezentován současný stav aktuálních smluv a také budoucnost zpřístupnění EIZ v programu „Informace – základ výzkumu“. Byl prezentován rozpracovaný návrh centrálního zajištění EIZ VaVaI.

Zápis ze setkání (pdf)

Prezenční listina (pdf)

 

Komentář k zápisu:

V průběhu revize zápisu došlo se zástupci AKVŠ k diskusi nad termíny u bodů 3 a 4. Ačkoli tyto termíny nebyly v průběhu schůzky stanoveny, AKVŠ trvala na jejich uvedení v zápise. Jedná se o termín předání vyjednávaných nabídek členům konsorcia a o termín, do kterého bude předložen návrh modelu rozpočtu nákladů v rámci konsorcia. Po dlouhé diskusi NTK v zájmu uzavření revize zápisu a jeho zveřejnění celé členské komunitě přijala v obou výše zmíněných bodech navržené formulace „…  aby byl názor členů konsorcia znám a zohledněn v přípravě projektové žádosti do programu „Informace – základ výzkumu.“

Rádi bychom však alespoň zde seznámili všechny členy konsorcií vedených NTK s komentářem NTK k výše zmíněným termínům:

Platby jednotlivých členů konsorcií v roce 2013, tj. v roce kdy končí platnost licenční smlouvy ujednané na období 2009 - 2013, jsou známy. Není známo, a to v tuto chvíli nikomu z potenciálních žadatelů o dotaci v programu Informace - základ výzkumu, zda bude možné uplatnit do projektu vklad celého předplatného, či nikoliv (finanční prostředky budou uvolněny pravděpodobně až v posledním kvartále roku 2013). Očekáváme, že tuto skutečnost nám MŠMT ozřejmí co nejdříve.

Co se týká modelu výpočtu rozdělení plateb na dotaci a vklad pro jednotlivé členy konsorcií na období 2014 - 2017, NTK návrh rozdělení plateb připraví a rozešle ke konci prvního čtvrtletí 2013, přičemž ke konsensu bychom měli dojít v průběhu prvního pololetí 2013. Prodloužení licenčních smluv na další obodobí bude realizováno v režimu zadávání veřejných zakázek.

Komplementární programy OP VaVpI OP3 výzva 4.3 a Informace - základ výzkumu

Vedení NTK a VŠCHT zpracovalo a k diskusi předkládá dokumenty o stavu věcí a návrh na jejich řešení do budoucna

Zajištění podpory nákupu EIZ po roce 2012

Návrh na zřízení národního centra pro informační podporu výzkumu

PS Vzhledem k tomu, že do e-mailových konferencí Knihovna a Výška nelze přikládat dokumenty, dovolil jsem si pověsit je na místo, kde je lze doufám snadno nalézt

msv

INFOZ

Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003)

Řešení projektu

Oponentura

Oponentní řízení projektu VZ09003 proběhlo dne 7. 2. 2012, od 10,30 hod. ve Vzdělávacím centru NTK.

Zápis ze závěrečného oponentního řízení

Oponentní posudek, Ing. Jiří Mika

Oponentní posudek, PhDr. Zuzana Hájková

 

Závěrečná zpráva

Finanční příloha

Přílohy závěrečné zprávy:

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4, Příloha č. 5, Příloha č. 6, Příloha č. 7, Příloha č. 8

 

2011

Celokonsorcionální statistiky 2011

 • SpringerLink eBooks - statistická data za období I. - XII. 2011 (xlsx), vloženo 7. 3. 2012
 • Scopus - statistická data za období I. - XII. 2011 (xls), vloženo 24. 1. 2012
 • ScienceDirect - statistická data za období I. - XII. 2011 (xls), vloženo 23. 1. 2012

Sumarizace, statistiky, grafy 2000 - 2011 (pdf), vloženo 4. 1. 2012, revize 23. 1. 2012, 27. 1. 2012, 7. 3. 2012

 

Změna složení Rady projektu

Na žádost zástupců AV ČR byla v Radě projektu s platností od 1. 4. 2011 nahrazena Mgr. Hana Tomanová PhDr. Ivanou Laiblovou Kadlecovou.

 

Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK, II: jak dál, zejména v roce 2012...? 

Shrnutí, závěry:

1.Podle sdělení ředitelky odboru 31 MŠMT projednala skupina 3 na své gremiální poradě dofinancování EIZ pro výzkum a vzdělávání na rok 2012 a to v rozsahu současného programu INFOZ (tj. pouze ty zdroje, které nebyly z prostředků programu předplaceny i na rok 2012). Pro úspěch tohoto návrhu odboru 31 je nutné ještě získat souhlas následujících: ministr školství, RVV, ministr financí.
 
2. V nejbližším možném termínu budou členům konsorcií rozeslány podklady, na jejichž základě se vyjádří, zda a za jakých podmínek (s dotací, bez dotace apod.) budou či nebudou v roce 2012 pokračovat v konsorciu.

 

Prezentace Ing. Suškevičové (vloženo 9. 5. 2011, pdf)

 

Prezenční listina (pdf)

 

Pokyny pro účastníky stejné jako pro setkání 30. 3. 2011

Kdy: 8. 6. 2011

Kde: Ballingův sál NTK (vchod NTK4)

Program setkání:

 • 10:30 – 13:00
 • očekávané vystoupení zástupců příslušného odboru MŠMT


 

Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK, I

Kdy: 30. 3. 2011

Kde: Ballingův sál NTK (vchod NTK4)

Program setkání:

 • 10:00 – 10:30: Zpráva o průběhu řešení projektu v roce 2010 a 2011
 • 10:30 – 11:00: Archivy konsorcií v režimu Posttermination Access
 • 11:00 – 11:30: Přestávka na kávu
 • 11:30 – 12:00: Elektronické informační zdroje projektu VZ09003 po 31. 12. 2011
 • 12:00 – 13:00: Diskuse

Pokyny pro účastníky:

 • účast je bezplatná
 • je nutné se předem přihlásit na adrese suweco@suweco.cz
 • uzávěrka přihlášek: 23. 3. 2011
 • počet účastníků z jedné členské instituce je omezen na dva.

Seznam přihlášených, stav 23. 3. 2011 (xls)


Prezentace ze setkání (vloženo 31. 3. 2011)

Zpráva o průběhu řešení projektu v roce 2010 a 2011 (Žižková, .pdf)

Archivy konsorcií v režimu Posttermination Access (Římanová, .pdf)

Elektronické informační zdroje projektu VZ09003 po 31. 12. 2011 (Žižková, .pdf)

Pár poznámek k projektu VZ09003 (Prochásková, .pdf)

 

V rámci závěrečné diskuse vystoupila předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol České republiky Mgr. Iva Prochásková a Ing. Jana Hakenová (MŠMT).

Zazněl nutný apel na zdůraznění nutnosti podpory ze strany vedení jednotlivých členských institucí.

Byl odsouhlasen návrh na pořádání dalšího setkání v termínu květen, červen 2011.

Byly nastíněny problémové okruhy řešení financování EIZ ve strukturách současného konsorcia v programu OPVaVpI (oblast podpory 3.2, výzva 4.3).

Na podporu dalších kroků konsorcia připraví a jednotlivým kontaktním osobám zašle Suweco, aministrátor konsorcií projektu VZ09003, kalkulace jednotlivých institucí pro roky 2012 a 2013.

 

Jednání Rady projektu VZ09003

Dne 25. 2. 2011 proběhlo v NTK jednání Rady projektu VZ09003.

Program jednání (doc)

Zápis z jednání (pdf)

 

Celokonsorcionální statistiky 2010

 • Scopus - statistická data za období I. - XII. 2010 (xls), vloženo 24. 1. 2011
 • ScienceDirect - statistická data za období I. - XII. 2010 (xls), vloženo 24. 1. 2011
 • Wiley Online Library - statistická data za období I. - XII. 2010 (xls), vloženo 22. 2. 2011, revize 28. 3. 2011

Sumarizace, statistiky, grafy 2000 - 2010 (doc), vloženo 8. 3. 2011, revize 28. 3. 2011

 

Cestovní zprávy

Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem (doc)

Online Meeting, Londýn (doc)

 

Prezentace EIZ v roce 2010

Elektronické informační zdroje pro VaVaI, projekty, programy (ppt)

Elektronicky, online, na dosah.... EIZ pro techniku a přírodní vědy 20. 4. 2010, NTK, Praha

Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR? (ppt)

Blok expertů, KISK MUNI, 22. 4. 2010

Konsorcia a NTK (ppt)

HOK, Brno 23. – 24. 11. 2010

Akvizice a evidence elektronických zdrojů (ppt)

Rekvalifikační kurz, NTK, 25. 11. 2010

 

2010

15. 12. 2010

Zpráva o využití výsledků projektu 1N04124 v roce 2010 (xls)

 

7. 6. 2010

Přehled Posttermination Access (pdf)

25. 5. 2010

Zápis ze zasedání Rady projektu VZ09003 (pdf)

Prezenční listina

Program

25. 4. 2010

Zasedání Rady projektu VZ09003 proběhne dne 20. 5. 2010, od 10, 00 hod. v zasedací místnosti ředitele NTK.


2. 4. 2010

Na základě vyjádření členů konsorcií vytvořených v rámci řešení projektu VZ09003 bude mít Rada projektu následující složení (v abecedním pořádku):

RNDr. Zuzana Lisková
PhDr. Marta Machytková
PhDr. Hana Nová
Mgr. Marie Paráková
Ing. Věra Svobodová
Mgr. Hana Tomanová
Mgr. Štěpánka Žižková
 

Výsledek ankety na téma ustanovení Rady projektu VZ09003

 1. anketa proběhla v období od 1. 2. do 26. 2. 2010
 2. použitý SW: Easyresearch
 3. shrnutí výsledků:

Celokonsorcionální statistiky 

(vloženo 29. 3. 2010)

(vloženo 29. 3. 2010)

(vloženo 29. 1. 2010)

 • Scopus - statistická data za období I. - XII. 2009 (xls)

(vloženo 10. 2. 2010)

 • ScienceDirect - statistická data za období I. - XII. 2009 (xls)

 

(vloženo 15. 1. 2010)

 • InterScience - statistická data za období I. - XII. 2009 (xls)
 • Scopus - statistická data za období I.-XI. 2009 (xls)

Komentáře statistik, grafy 2000 - 2009 (pdf)

 

Požadavek AKVŠ na zřízení Rady projektu

Dne 27. 11. 2009 byl řediteli NTK zaslán následující e-mail:

Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás z pověření zástupců vysokých škol sdružených v AKVŠ ČR, které jsou členy konsorcia projektu TechLib, se žádostí o ustavení Rady projektu. Více v přiloženém zápise. Jména zástupců AKVŠ ČR Vám sdělím do konce příštího týdne.

S pozdravem
 
Mgr. Iva Prochásková
předsedkyně VV AKVŠ

Dne 8. 12. 2009 následoval seznam jmen zástupců AKVŠ:

Vážený pane řediteli,
navazuji na e-mail z 27. 11. 2209 a zasílám Vám jména zástupců AKVŠ do Rady projektu.
Jsou to: RNDr. Bartošek,  MU, PhDr. Machytková, ČVUT, PhDr. Součková, VŠCHT a Ing. Svobodová, MZLU.
Oznámení o ustavení Rady a veškeré další informace již směřujte přímo na ně.

S pozdravem

Mgr. Iva Prochásková
vedoucí
Univerzitní knihovna

Dne 10. 12. 2009 ředitel NTK, Ing. Martin Svoboda, paní předsedkyni odpověděl:

Vážená paní předsedkyně,

děkuji za Vaše návrhy a pozdní odpověď omlouvám přetížením v závěru roku. Jistě se mnou budete souhlasit, že ustavení, složení, pravomoci, fungování, odpovědnosti i financování navrhované Rady, kterou z principu vítám, musí být výsledkem shody všech, koho má Rada vůči řešiteli projektu, na němž leží nakonec odpovědnost za přijatá rozhodnutí, representovat. Skutečně není v našich silách v těchto dnech věnovat takovému průzkumu patřičný čas, ale ujišťuji Vás, že hned na začátku roku příštího se budeme věci s plným nasazením věnovat.

Se srdečným pozdravem

Martin Svoboda

 

Komentář Štěpánky Žižkové, řešitelky projektu:

V současné době probíhá příprava oslovení všech členů konsorcií projektu VZ09003 s informací o požadavku AKVŠ na zřízení Rady projektu a s žádostí o vyhodnocení potřebnosti jejího zřízení. K tomuto účelu bude připravena anketa, v jejímž rámci se budou moci jednotliví členové k věci jasně postavit.

Aktivitu AKVŠ vítám a především oceňuji výběr jmenovaných zástupců AKVŠ. Jsou to většinou ti, kdo se v minulých letech v rámci řešení projektů programů LI a 1N pravidelně a aktivně účastnili různých pracovních setkání svolávaných STK (např. jednání o využití finančních úspor projektů STK, jednání o finančních modelech připravovaných konsorcií apod.) a jsou tedy zaručeně v oblasti sjednávání a řízení přístupu k EIZ dobře orientováni.

15. 1. 2010

SZ

 

2009

Platné znění návrhu projektu

Po úpravách nařízených v rámci vyhodnocení návrhů projektů podaných do programu INFOZ MŠMT se konečná verze projektu VZ09003 "Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum" stala součástí Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci projektu výzkumu vývoje č.: VZ09003 programu "Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)".

 

Návrh projektu

Soutěžní návrh projektu byl tvořen v systému e-Projekt. Zde uvedené soubory nejsou kompletním podaným soutěžním návrhem projektu, jehož textová část obsahovala více jak 30 stran, přílohy pokolo 1600 stran.

 

Základní informace o konsorciích 2009 - 2011

Základní informace o konsorciích 2009 - 2011

 

Primární elektronické inf. zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum (1N04124)

Závěrečná zpráva a přílohy

Oponentní řízení

Prezentace ze schůzky členů konsorcií konané dne 6. 6. 2008

Smlouva o poskytnutí podpory

Zpráva k oponentnímu řízení 2008 (rtf, 609 kB)
Přílohy:

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 (pdf, 167 kB)

Přílohy:

Statistiky:

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2006 (pdf, 178 kB)
Přílohy:

Cestovní zprávy:

Statistiky:

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2005 (pdf, 174 kB)
Přílohy:

Statistiky:

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 (pdf, 112 kB)
Přílohy:

Mandátní smlouva (pdf, 157 kB)
Statistiky Springer (xls, 125 kB)
Statistiky Wiley (xls, 247 kB)
Statistiky Kluwer (xls, 330 kB)
Statistiky Elsevier (xls, 212 kB)
Cestovní zprávy:
Zpráva CASLIN 2004 Správa paměti: Šedé zóny Čingov, Slovenský ráj (pdf, 32 kB)
Zpráva ze služební cesty do Litvy - Vilnius. Účast na 29. zasedání ředitelů národních středisek ISSN(pdf, 71,0 kB)
Zpráva ze služební cesty - Frankfurter Buchmesse 2004 (pdf, 35.5 kB)
Zpráva z cesty na Pracovní zasedání Zwolle Group v Barceloně, Katalánie, Španělsko (pdf, 120 kB)
Zpráva ze služební cesty - konference On-Line Information 2004 (Londýn) (pdf, 57.6 kB)
Návrh projektu

Informace pro účastnické knihovny

2. 5. 2005
Dne 20. 4. 2005 proběhlo pod záštitou ÚISK v aule v Jinonicích setkání členů konsorcia Elsevier Science.
Prezentace:
Ing. Martin Svoboda: Konsorcium. Elsevier Science (pdf, 62,3 kB)
Mgr. Štěpánka Žižková: ES UTL kolekce - podmínky, platby (pdf, 89,6 kB)
Ing. Dana Smetanová: MVS z licencovaných zdrojů prostřednictvím VPK (pdf, 576 kB)
Ing. Miloslav Nič, Ph.D. Softwarová podpora vytváření a vyhodnocování kolekcí EIZ
Ing. Nina Suškevičová: Přehled informací pro stanovení změn v UTL kolekcích konsorcia ScienceDirect 2004-2008 (pdf, 1,10 MB)

Zápis ze schůzky (pdf, 56,4 kB)
Fotografie
Po skončení schůzky byl zaslán ES požadavek na zpřístupnění aktuálních statistik pro vyhodnocení využití jednotlivých UTL kolekcí, po jejich zpracování budou dle závěrů schůzky jednotlivé soubory vystaveny na této stránce a na stránkách SUWECO: http://www.suweco.cz/cz/default.asp

Poplatky členů konsorcií v roce 2004

23. 11. 2004
Východiskem pro výpočet ceny v rámci licenčního jednání s nakladatelstvími Elsevier Science, Springer Verlag, Kluwer Scientific Publishing a John Wiley & Sons byla předplatná na rok 2003 nahlášená jednotlivými uchazeči o členství ve výše jmenovaných konsorciích, a to proto, že jednání byla vedena a smlouvy většinou podepsány již v roce 2003.
Došlo-li ke změnám v předplatném jednotlivých členů na rok 2004, na sjednaných smluvních podmínkách se to již nemohlo nikterak projevit. Jednotliví členové jsou tedy povinni udržet objem předplatného, resp. zaplatit potřebné poplatky vycházející z objemu předplatného na rok 2003.
23. 11. 2004
Elsevier Science: výpočet platby e-fee (pdf, 33,7 kB)
Tabulka e-fee jednotlivých institucí pro rok 2004 (pdf, 19,3 kB)
23. 11. 2004
Licence Springer a nárok na 25 % katalogové ceny tištěných časopisů uvedených v licenční smlouvě (pdf, 35,2 kB)

Historický přehled o licenčních jednáních vedených STK v rámci programů INFRA2, LI a 1N

(obsahuje informace o účastnických poplatcích)
8. 11. 2004
Prezentace (pdf, 432 kB) na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven
Projekt 1N04124: Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum

Informace o jednání s jednotlivými vydavateli (září 2004)

Na těchto stránkách Státní technická knihovna postupně zveřejňuje informace o licenčních jednáních, která vede - ve prospěch všech zainteresovaných složek informační infrastruktury výzkumu a vývoje, jež mají nárok na podporu z veřejných prostředků - s vydavatelstvími Elsevier Science, Kluwer Scientific Publishing, John Wiley & Sons a Springer Verlag. 

Původní návrh projektu STK (podzim 2003), který neuspěl:

Text návrhu projektu (rtf)
Příloha A (doc)
Příloha B (doc)

Příloha C (doc)

Příloha D

Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd (LI200028)

 

 

2000

Návrh projektu

Zpráva o řešení projektu v roce 2000

Deklarace Virtuální polytechnické knihovny

O projektu Virtuální polytechnické knihovny

2001

Zpráva o řešení projektu v roce 2001

Přílohy

2002

Zpráva o řešení projektu v roce 2002

Přílohy

2003

Zpráva o řešení projektu v roce 2003

Přílohy

 

Vyjednávací tým STK

Štěpánka Žižková
Martin Svoboda

 

Souvisící soubory

1N_zz_08.rtf (606,14 kB) - Stáhnout jako PDF


Návrh organizace centrálního nákupu licencí (85,3 kB)


Zajištění podpory nákupu EIZ po roce 2012 (50,16 kB)


Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 3.2. 2014 14:02  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz